Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Traininge

Artikel 1  Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

TRAINiNGE: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van TRAINiNGE.

Cliënt/Cursist: een door de opdrachtgever aangewezen persoon, of een particulier persoon die door TRAINiNGE voor training, begeleiding of onderwijs is geaccepteerd en die voor zulk een training, begeleiding of onderwijs op basis van vrijwilligheid en de bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst/opdracht: iedere overeenkomst van TRAINiNGE van het leveren tot diensten aan de opdrachtgever.

Artikel 2  Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TRAINiNGE en een opdrachtgever waarop TRAINiNGE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TRAINiNGE, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing TRAINiNGE en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3  Aanbiedingen en offertes

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De door TRAINiNGE gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders in de offerte aangegeven. TRAINiNGE is slechts aan de offertes en aanbiedingen gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.

TRAINiNGE kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, is TRAINiNGE daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TRAINiNGE anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht TRAINiNGE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4  Uitvoering van de overeenkomst

TRAINiNGE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; het gaat steeds om een inspanningsovereenkomst, waarbij TRAINiNGE een inspanningsverplichting heeft en géén resultaatverplichting. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

De opdrachtgever en/of cliënt en/of cursist draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TRAINiNGE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever en/of cliënt en/of cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TRAINiNGE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TRAINiNGE zijn verstrekt, heeft TRAINiNGE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan TRAINiNGE de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door TRAINiNGE of door TRAINiNGE ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtgever vrijwaart TRAINiNGE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5  Wijziging van de overeenkomst

Uiterlijk binnen een week nadat TRAINiNGE van opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de opdracht, offerte of aanmelding voor een opleiding, cursus of nascholing, heeft ontvangen, waarbij de hierop vermelde dagtekening leidend is, ontvangt opdrachtgever hierop een schriftelijke reactie per post of mail.

Vanaf datum dagtekening bevestiging waarover in artikel 5 lid 1 gesproken wordt, krijgt opdrachtgever 14 dagen bedenktijd waarbinnen de opdracht kosteloos geannuleerd kan worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot 14 dagen voor aanvang van de eerste opleidingsdag de opdracht kosteloos te annuleren.

Wanneer een klant zich 14 dagen of korter voor de training opgeeft, dan heeft deze ook bedenktijd om kosteloos te annuleren. Dit kan dan tot aanvang van de training.

Indien opdrachtgever door zeer uitzonderlijke omstandigheden, waarbij beoordeling door TRAINiNGE plaatsvindt, niet in staat is een opleiding, cursus of nascholing af te maken, kan TRAINiNGE besluiten de overeenkomst te ontbinden, waarbij reeds afgenomen diensten worden betaald en de kosten over de niet gevolgde diensten worden gerestitueerd.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TRAINiNGE zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal TRAINiNGE de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal TRAINiNGE daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

In afwijking van lid 7 zal TRAINiNGE geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TRAINiNGE kunnen worden toegerekend.

Artikel 6  Contractsduur; uitvoeringstermijn

De overeenkomst tussen TRAINiNGE en de opdrachtgever komt eerst tot stand, doordat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging van TRAINiNGE schriftelijk aanvaardt en de opdrachtgever/cliënt/cursist heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen in deze algemene voorwaarden.

De overeenkomst tussen TRAINiNGE en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de tijd zoals uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst is bepaald.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever TRAINiNGE derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. TRAINiNGE dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden, om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 7  Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van TRAINiNGE, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld op de overeenkomst.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden, is TRAINiNGE gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.

Indien TRAINiNGE met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is TRAINiNGE niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

Voorts is TRAINiNGE gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. huur van ruimtes zijn gestegen.

Bovendien mag TRAINiNGE het honorarium verhogen, wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan TRAINiNGE, dat in redelijkheid niet van TRAINiNGE mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. TRAINiNGE zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. TRAINiNGE zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8  Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TRAINiNGE aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

TRAINiNGE heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van TRAINiNGE op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

TRAINiNGE kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9  Incassokosten

Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten  worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Indien TRAINiNGE echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Opzegging, opschorting en ontbinding

TRAINiNGE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien

de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

na het sluiten van de overeenkomst TRAINiNGE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van TRAINiNGE kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is TRAINiNGE bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TRAINiNGE kan worden gevergd.

TRAINiNGE behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar hem verwezen werknemer niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de werknemer hiertoe aanleiding geeft, stelt TRAINiNGE de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte. De opdrachtgever en de werknemer verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de werknemer.

Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en/of cliënt verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht, kan TRAINiNGE de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.

Indien na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichting van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens.

Indien TRAINiNGE tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is TRAINiNGE gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is TRAINiNGE gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft TRAINiNGE recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan TRAINiNGE zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TRAINiNGE, zal TRAINiNGE in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Indien de overdracht van de werkzaamheden voor TRAINiNGE extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij TRAINiNGE anders aangeeft.

Artikel 11 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien TRAINiNGE aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft TRAINiNGE het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Indien TRAINiNGE aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

TRAINiNGE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TRAINiNGE is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien TRAINiNGE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TRAINiNGE beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van TRAINiNGE in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

In afwijking van hetgeen onder 3. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten gemaakt, om de gebrekkige prestatie van TRAINiNGE aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan TRAINiNGE toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

TRAINiNGE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. TRAINiNGE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TRAINiNGE

Artikel 13 Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart TRAINiNGE voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

De opdrachtgever vrijwaart TRAINiNGE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan TRAINiNGE toerekenbaar is,

Artikel 14 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, zoals bijv. de via TRAINiNGE te leveren muziekinstrumenten, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TRAINiNGE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TRAINiNGE niet in staat is de verplichtingen na te komen.

TRAINiNGE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TRAINiNGE zijn verplichtingen had moeten nakomen.

TRAINiNGE kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel TRAINiNGE ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TRAINiNGE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TRAINiNGE gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en TRAINiNGE zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TRAINiNGE niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

De door TRAINiNGE verstrekte syllabi en de ter beschikking gestelde documentatie of informatie zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt.

Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij een en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin vervat ligt in de aan TRAINiNGE verstrekte opdracht.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

TRAINiNGE behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

TRAINiNGE behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van TRAINiNGE is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft TRAINiNGE het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen TRAINiNGE en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Emmen.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

TRAINiNGE staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 57193572